27/03/2024 

PUBLIKACJA

Proces publikacyjny BOS / SOR 2024 będzie miał podobny przebieg jak w przypadku poprzedniej konferencji.

Najpierw, zaakceptowane, po ewentualnych poprawkach, wynikających z recenzji, artykuły będą opublikowane (jako oficjalne wydawnictwo konferencji) na stronie WWW Towarzystwa. Do tego celu prosimy o zgłaszanie tekstów zgodnie z załączoną instrukcją dla autorów.

Następnie, artykuły zostaną skierowane albo do specjalnego tomu, wydanego przez wydawnictwo Springer Verlag (być może do więcej niż jednego tomu) albo do jednego z kilku czasopism (przede wszystkim Control & Cybernetics, JAMRIS, OR&D, ewentualnie, pojedyncze prace, do czasopism zagranicznych). Organizatorzy będą koordynować proces redakcyjny do momentu faktycznego zgłoszenia bądź do zaakceptowania do druku w odpowiednim czasopiśmie. Ta procedura jest przyczyną wymagania, by nadsyłane teksty były napisane w języku angielskim.

STYLE

Załączamy ramową instrukcję dla autorów oraz styl w LATEX i w MS Word.
Prosimy zauważyć, że tym razem zarówno instrukcja, jak i styl są w wersji angielskiej.

Instrukcje dla autorów:
     

MS Word:
     

LaTeX: